Tag Archives: annual general assembly

Annual General Assembly 2011

Title: Annual General Assembly
Location: Colombian Embassy -Stockholm
Description: The Annual General Assembly for the Chamber will take place on May 25th. Invitation has been sent out by e-mail.
Start Time: 18:30
Date: 2011-05-25

ANNUAL MEETING AGENDA 2011 (In Swedish below):
1.    Opening of Annual Meeting.
2.    Approval of Electoral’s Register.
3.    Election of Chairman of the Meeting.
4.    Election of Secretary and Attester.
5.    Approval of Meeting call.
6.    Approval of Annual Meeting Agenda.
7.    Presentation of Annual Report, Financial Report and Auditor’s Report.
8.    Approval of Balance Sheet and Income Statement.
9.    Discharge from liability of Board Members for the year.
10.    Annual dues.
11.    Election of Members of the Board and Auditor.
12.    Proposal of cooperation with Chile and Peru.
13.    Other business.
14.    Adjournment.

More information in Swedish:
DAGORDNING FÖR ÅRSMÖTE
 1. STÄMMANS ÖPPNANDE
 2. GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGDEN
 3. VAL AV  ORDFÖRANDEN FÖR STÄMMAN
 4. VAL AV PROTOKOLLFÖRARE OCH JUSTERINGSMAN
 5. FRÅGA OM STÄMMAN BLIVIT BEHÖRIGEN SAMMANKALLAD
 6. GODKÄNNANDE AV DAGORDNINGEN
 7. FÖREDRAGNING AV VERKSAMHETSBERÄTTELSE, ÅRSREDOVISNING OCH REVISIONSBERÄTTELSE.
 8. FASTSTÄLLANDE AV BALANS OCH RESULTATRÄKNING
 9. FRÅGA OM ANSVARSFRIHET FÖR STYRELSEN
 10. MEDLEMSAVGIFTER
 11. VAL AV STYRELSELEDAMÖTER OCH REVISOR
 12. FÖRSLAG OM SAMMARBETE MED CHILE OCH PERU
 13. ÖVRIGA FRÅGOR
 14. STÄMMANS AVSLUTANDE
Förslag till årsstämma:
Har du förslag till nya styrelsemedlemmar eller andra förslag/ideer avseende Handelskammaren, skall du skrivligen skicka detta till Handelskammaren via mejl (info @ svenskcolombianska . com)  senast en (1) vecka före årsstämman.
Vad vill du att t.e.x. CCCS skall göra under det här året?
Följande förslag har inkommit:
Tatiana Caldas Löttiger och Luisa Hugoson föreslår  Anders Larsson som styrelseledamot.
Boka in tiden redan nu i din kalender och meddela oss att du kommer.
Anmälan till årsstämman görs via e-post senast den 29:e april 2011 till vårt e-mail.
Välkommen!
Jonas Löttiger
Ordförande